1968 Plymouth Satellite.

1968 Plymouth Satellite.